WhatsApp Chat with Messenger

خط مشی موسسه خیریه رفاه کودک، بر اهمیت به تحصیل و آموزش استوار بوده است. این موسسه تلاش می‌کند تا با حفظ شأن انسانی دانش‌آموزان، از «نیازمند پروری» پرهیز کند و آن‌ها را در ساختن آینده‌ای با چشم‌اندازهای روشن یاری کند. بنیاد کودک یک سازمان غیر انتفاعی و غیردولتی است و این ویژگی، بخش جدایی‌ناپذیر خط مشی موسسه خیریه رفاه کودک بوده و خواهد بود و در هیچ شرایطی از هرگونه اقدامی که با این ویژگی مطابقت نداشته باشد، استقبال نخواهد کرد.

البته همیاران بنیاد کودک می‌توانند از هر قشر، هر ملیت و با هر مرام سیاسی و مذهبی باشند. اما موسسه هیچگونه اقدام و یا جهت گیری، علیه گروه خاصی را، نخواهد پذیرفت. هر گونه همیاری مادی یا معنوی نیز با احترام به نیت خیر فرد یا سازمان ارائه دهنده که با هدفی غیر از کمک به دانش آموزان نیازمند باشد، پذیرفته نخواهد شد.