WhatsApp Chat with Messenger

صورت‌های مالی بنیادکودک هر سال در پایان سال مالی منتهی به ۱۰خرداد (may 31) توسط یكی از اعضای جامعه‌ حسابداران رسمی، در راستای توسعه شفافیت بیشتر موسسه، حسابرسی می‌شود.

بنیادکودک نیز خلاصه این گزارش حسابرسی را در نشریه همیاران به اطلاع عموم می‌رساند.

همچنین به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، صورت‌های مالی و یادداشت همراه، گزارش بازرس / حسابرس، به دو زبان فارسی و انگلیسی در وب‌سایت بنیادكودك قابل مشاهده است.