WhatsApp Chat with Messenger

فاز اول ارسال شوفاژ برقی ایمن به مدارس زاهدان، بارگیری شد.
بنیادکودک با همیاری هم‌وطنان عزيز نسبت به خرید 200 دستگاه شوفاژ برقی ایمن اقدام کرد و بخش اول آن شامل 100 دستگاه، بارگیری و به مقصد زاهدان ارسال شد.