Ali
You can choose to pay the entire or part of the child wish donation. (minimum 20 AUD)

About Ali

علی با اینکه در شرایط سختی زندگی میکند اما بسیار با انگیزه و با استعداد می باشد.پایه سوم ابتدایی را با بهترین نتیجه به پایان رسانده است.او همراه با مادر و پدر خود زندگی میکند. پدر علی درگیر بیماری مزمن قلبی می باشد و به همین علت خانواده در بحران اقتصادی قرار دارد.علی همراه با خانواده اش در یک کانکس درشهر بم زندگی می کنند.شرایط خانوادگی علی او را از ساده ترین امکانات محروم ساخته است.وقتی مددکار اجتماعی علی به او سر میزند علی از آرزوهایش می گوید.او دلش میخواهد یک تلویزون و یک دوچرخه داشته باشد.

گزارش تصویری برآورده‌شدن این آرزو